nghệ thuật quyết định

Nghệ thuật đưa ra quyết định thông minh, sáng tạo

giao-tiep

Đây cũng là một cách ra quyết định độc đoán. Người lãnh đạo không chia sẻ vấn đề với người khác hay đi tìm lời