kinh nghiệm thuyết trình

Những điều nên tránh trong lúc thuyết trình

5-buoc-thuyet-trinh-nhom

Nếu cứ giả định rằng người nghe đã biết những điều bạn biết hay là họ quan tâm như cách bạn quan tâm sẽ là