học cách giải quyết vấn đề

Học cách giải quyết vấn đề nhanh chóng từ người Nhật

1449766551_kynaggiaiquyetvande

Thứ 2: Trong cái khó ló cái khôn Công ty B do không đủ nguồn lực, nên đã tìm 1 cách khác sáng tạo hơn