ceo Apple

CEO của Apple xin lời khuyên từ ai để thành công?

3

Cook nói rằng ông cũng hay nhờ vợ của Steve Jobs tư vấn về việc xuất hiện trước quốc hội Mỹ. Vậy Laurene có thể