bài duyễn thuyết thành công

Bài diễn thuyết thành công cần yếu tố nào?

ky-nang-thuyet-trinh

Lời mở đầu thu hút chú ý – Dùng một câu hỏi, câu nói gây ngạc nhiên, hoặc đề cập vấn đề liên quan để